Gestió d’empreses

En un context en el que es produeixen continues reformes fiscals i laborals, Poles Assessors té com a objectiu fer que pels nostres clientes sigui més senzill poder complir amb aquests canvis.

Les gestions més habituals en cadascun dels nostres departaments són:


Laboral

- Altes, modificacions i baixes  a Seguretat Social per autònoms.

- Altes, modificacions i baixes del Compte de Cotització per empreses i autònoms al règim de la Seguretat Social.

- Cens de la Generalitat per l’obertura de centre de treball.

- Registre del Llibre de Visites.

- Confecció de contractes de treball.

- Comunicació d’altes i baixes a la Seguretat Social i INEM.

- Elaboració de nòmines.

- Comunicació de TC’s.

- Tramitació de prestacions a l’ INSS: Incapacitat temporal, jubilacions, maternitat, paternitat i viduïtat, entre d’ altres.


Fiscal

- Altes, modificacions i baixes censals a l’AEAT.

- Declaracions periòdiques i liquidacions trimestrals d’ IVA, pagaments a compte d’IRPF i Impost de Societats.

- Confecció de declaracions Informatives anuals.

- Elaboració de Comptes Anuals i dipòsits al Registre Mercantil.

- Atenció de Requeriments de diferents Organismes, elaboració de recursos, sol·licituds d’ajornaments.

  1. -Declaracions de Renda a autònoms i particulars.


Contable

- Comptabilitat d’ empreses, PYMES i autònoms.

- Seguiment i anàlisis de l’estat comptable i financer d’empreses, PYMES i autònoms.

- Formalització i registre de la comptabilitat anual.

- Registre de Llibres Oficials.